กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

พัฒนาระบบโดย ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ Ver 4.0v4.0

รายชื่อกิจกรรม

# ครู-ชื่อ-สกุล รหัส ชื่อชุมนุม สถานที่เรียน เปิดรับ สมัครแล้ว
#
1 จตุพร อินทร พิมพ์ 1001 ชีววิทยาพาเพลิน หน้าอาคาร 4 25 25 เต็มแล้ว!!!
2 นางสาวศุภานัน ภูถมดี 1002 ฟุตบอล สนามฟุตบอล 30 30 เต็มแล้ว!!!
3 นางสาวสุกัญญา จักโนวัน 1003 คอมพิวเตอร์กราฟิก 524 20 20 เต็มแล้ว!!!
4 นางสมคิด ชินนะ 1004 การสร้างเว็บเพจ ห้อง511 40 40 เต็มแล้ว!!!
5 นางเบญจวรรณ ภูเงิน 1005 ประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน อาคารฝึกงาน ฝ 202 0 0 เต็มแล้ว!!!
6 นางรัชนีย์ ชนะพาล 1006 วิชาการ 412 25 19 สมัครได้
7 นางสาวสุวลี บัวใหญ่รักษา 1007 GSP ม.ต้น 626 10 7 สมัครได้
8 นางสาวอุษณี วิชาธรรม 1008 เย็บปักถักร้อย 317 20 20 เต็มแล้ว!!!
9 นางสาวอรุณี คันธิยงค์ 1009 Fun with words ห้อง 215 81 63 สมัครได้
10 นายชาคริต ผลธุระ 1010 ทุจริตศึกษา ม้าหินอ่อนข้างห้องกิจการนักเรียน 25 25 เต็มแล้ว!!!
11 นางสาวมัชญา ด้วงคำจันทร์ 1011 ชิม ชิลล์ แชะ ฝ102 ห้องปฏิบัติการอาหาร 20 20 เต็มแล้ว!!!
12 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ์ 1012 เหตุการณ์โลกน่ารู้ 326 23 23 เต็มแล้ว!!!
13 นายกฤษฎา. อาจแก้ว 1013 นาฏศิลป์พื้นเมือง ห้อง. 613 30 30 เต็มแล้ว!!!
14 นางสุจิตรา ผลธุระ 1014 BIO 426 30 23 สมัครได้
15 นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์ 1015 ประดิษฐ์ประดอย ห้องแนะแนว 25 11 สมัครได้
16 นางสาวปารดา อาจประจญ 1016 ประดิษฐ์ประดอย ห้องแนะแนว 25 9 สมัครได้
17 นางอรุณวดี วงษ์พิมล 1017 ประดิษฐ์ประดอย ห้องแนะแนว 25 22 สมัครได้
18 นางสาวชญาดา งามชมภ 1018 นาฏศิลป์ม.ปลาย ห้อง612 30 1 สมัครได้
19 นายวรพจน์ วงษ์รัตนะ 1019 ชุมนุมวิชาการ โดม/อาคารอเนกประสงค์ 25 3 สมัครได้
20 นายบรรณรต สกุณา 1020 ชุมนุมวิชาการอาสา ห้อง 411 20 18 สมัครได้
21 นางสาวปิยะฉัตร อัมพรัตน์ 1021 K-pop Cover Dance โดมอเนกประสงค์ 40 41 เต็มแล้ว!!!
22 นายเทพพิชิต สีหาภูธร 1022 ธรรมะบันเทิง 322 30 30 เต็มแล้ว!!!
23 นางบรรณฑรวรรณ ศิริบุตร 1023 ฝึกสมาธิ 313 25 24 สมัครได้
24 นางสาวสุวิมล กาลไสย์ 1024 นาฏศิลป์พื้นเมือง ห้อง 613 30 30 เต็มแล้ว!!!
25 นายประพันธ์ นาชัยเงิน 1025 ดนตรีพื้นเมือง ห้องดนตรี 40 5 สมัครได้
26 นางอ้อยอัจฉรา สายืน 1026 Crossword A 216 10 10 เต็มแล้ว!!!
27 นางอรพิณ ศรีสุวรรณ 1027 Tourism &Hotel (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 224 25 25 เต็มแล้ว!!!
28 นางสาวนงค์ใย สุดตา 1028 ติวเข้มเคมิสทรี (chemmistry) 423 30 30 เต็มแล้ว!!!
29 นายพงศธร กลางหล้า 1029 วิศวกรรมศาสตร์(ม.ปลาย) ห้องsaver 18 15 สมัครได้
30 นางสาวชนมพรรษ เทียมดวงแข 1030 ศิลปะการแสดง 611 20 17 สมัครได้
31 นางช่อเพชร เทียมดวงแข 1031 ดนตรีไทย 611 20 13 สมัครได้
32 นางสาวพัชราภรณ์ ณ หนองคาย 1032 ชุมนุมเล่านิทานคุณธรรม 325 20 19 สมัครได้
33 นางบวรจิต ภูมิพานิชย์ 1033 เรียนภาษาอังกฤษจากนิทาน 403 20 19 สมัครได้
35 นางสาวพรไพลิน สินไชย 1035 ศิลป์สร้างสรรค์ ห้อง ศิลปะ 30 31 เต็มแล้ว!!!
36 นายปริยนนท์ ประทุมตรี 1036 Infographic 641 20 5 สมัครได้
37 นางสาวจันทิรา แวงวงษ์ 1037 ลีลาศ ห้องเขื่ิอนขันธ์ 20 16 สมัครได้
38 นายชัยยุทธ เดชสีหา 1038 ชุมนุมภาพยนตร์สั้น ห้องมินิเทียร์เตอร์ 25 24 สมัครได้
39 นางสาวรัตติกาล สายจันทา 1039 ไม้กระถาง สร้างรายได้(The Green??) โดม 30 30 เต็มแล้ว!!!
40 นายอนัตตศาสตร์ อุ้ยเลิศ 1040 คณิตศาสตร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับ ม.ต้น ชั้น 3-4 อาคาร 5 20 22 เต็มแล้ว!!!
41 นายสมโพธิ นามบัณฑิต 1041 นักประดิษฐ์น้อย ห้อง ฝ201 25 22 สมัครได้
42 นายธีระยุทธ วันนา 1042 ของเล่นคณิตศาสตร์ 540 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 10 8 สมัครได้
43 นางสาวดอกไม้ ไชยพะยวน 1043 ท่องโลกน่ารักกับภูมิศาสตร์น่ารู้ 313 25 27 เต็มแล้ว!!!
44 นางสาวสุวภัทร คำภาษี 1044 ห้องสมุดยุคใหม่ ห้องสมุด 21 25 เต็มแล้ว!!!
45 นางสาวปิยธิดา แสงทอง 1045 ห้องสมุดยุคใหม่ ห้องสมุด 20 20 เต็มแล้ว!!!
46 นายนฤดล พนมคำ 1046 เขียนโปรแกรม 528 35 35 เต็มแล้ว!!!
47 นางสาวศศิธร บัวทรัพย์ 1047 ประดิษฐ์ดอกไม้จากริบบิ้น 314 20 20 เต็มแล้ว!!!
48 นางวารุณี สุริยะสิงห์ 1048 ประดิษฐ์ดอกไม้จากริบบิ้น 314 20 21 เต็มแล้ว!!!
49 นางจิดาภา บุดดีคำ 1049 มารยาทไทย 327 20 20 เต็มแล้ว!!!
50 นางจารุวรรณ อุดมเศรษฐสิน 1050 มารยาทไทย 317 20 14 สมัครได้
51 นายภิญญา เมฆวัน 1051 กฎหมายน่ารู้ 316 25 24 สมัครได้
@ by นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์