โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
แบบรายงานผลการลงทะเบียน-ชุมนุม นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมีรายชื่อดังต่อไปนี้


ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน - นามสกุล เลขที่ ชั้น ม./ห้อง ผลการเรียน
1   0
2 3298   วชิรวิชณ์ ไสวงาม 9 ม1
3 33236   นายอำพล ดำรงชาติ 22 4/1
4 33231   นายปฏิภาน จันทร์วิเศษ 17 4/1
5 30288   นางสาวกฤตรียา ปักษา 27 4/1
6 30155   นางสาวมณีวรรณ เวียงสมุทร 26 4/1
7 33232   นายยศภัทร พรมโคตร 18 4/1
8 33230   นายปฏิภาณ ชารี 16 4/1
9 30127   นายณัฐวุฒิ เมืองนาง 7 4/1
10 33327   นายฐกฤต เพชรอยู่ 14 4/10
11 30523   นายศิริราม บุญนุกูล 12 4/10
12 30364   นายภาคภูมิ ศรีพันธบุตร 6 4/10
13 33333   นางสาวศิรประภา ดอนปัญญา 40 4/10
14 30477   นายอัครพงษ์ ฐานะ 2 4/11
15 30494   นางสาวปติฎฐิตา กองอ้น 19 4/11
16 30488   นางสาวธนพร ทรงพุฒิ 16 4/13
17 30030   นางสาวอนันตชา โนรินยา 18 4/14
18 30558   นายกิตติศักดิ์ เอกทัศน์ 9 4/2
19 30086   นายปริญญา เทียมเพชร์ 1 4/2 ไม่ลงทะเบียน
20 30118   นางสาวศิริลักษณ์ ป้องแซง 15 4/2 ไม่ลงทะเบียน
21 30103   นางสาวจิระนันท์ นนท์มุติ 20 4/3 ไม่ลงทะเบียน
22 30078   นางสาวเฟื้องฟ้า คำหอม 19 4/3
23 30115   นางสาววาสนา ชาจันทร์ 22 4/3 ไม่ลงทะเบียน
24 30139   นายวีรภัทร กันหา 5 4/3
25 30409   นางสาวกุลนิษฐ์ พูลทวี 35 4/5
26 30218   นายจิรายุทธ เข็มรักษ์ 6 4/6
27 29425   นายศิวกร นามวิเศษ 1 4/6
28 32583   เด็กชายศุภณัฐ โยทอง 24 ม.1/1
29 32573   เด็กชายภัทรพล นรพิมพ์ 14 ม.1/1
30 32589   เด็กหญิงธัญพร นีระเนตร 32 ม.1/1
31 32588   เด็กหญิงตรีทิพยนิภา คงผดุง 31 ม.1/1
32 32587   เด็กหญิงกิตติยา บุดดี 30 ม.1/1
33 33423   เด็กชายธนาวัฒน์ อาสนา 29 ม.1/1
34 32575   เด็กชายภูริทัศน์ ศรีเสมอ 16 ม.1/1
35 32577   เด็กชายภูวนนท์ พลเยี่ยม 18 ม.1/1
36 32581   เด็กชายศราวุธ วงศรีสังข์ 22 ม.1/1
37 32582   เด็กชายศุภโชค จาริยวงศ์ 23 ม.1/1
38 32584   เด็กชายสรศักดิ์ เมินเมือง 25 ม.1/1
39 32586   เด็กชายอิทธิพล ผ่องศรี 27 ม.1/1
40 32591   เด็กหญิงวรันธร พันจีม 34 ม.1/1
41 32592   เด็กหญิงสุภิญญา เคนตานันท์ 35 ม.1/1
42 32574   เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บุราณสาร 15 ม.1/1
43 32560   เด็กชายกิตติวัฒน์ อินเสนา 1 ม.1/1
44 32562   เด็กชายจีรพัฒน์ เหล่าราช 3 ม.1/1
45 32563   เด็กชายชาญชัย นามมะ 4 ม.1/1
46 32565   เด็กชายณฐกร น้อยแก้ว 6 ม.1/1
47 32567   เด็กชายธนทรัพย์ แสงนวล 8 ม.1/1
48 32568   เด็กชายธนวัฒน์​ แข่ธาตุ 9 ม.1/1
49 32569   เด็กชายธนากร มะธิตา 10 ม.1/1
50 32570   เด็กชายธัชนนท์ ฝ่ายสงค์ 11 ม.1/1
51 32572   เด็กชายพิชากร อินทรเสนา 13 ม.1/1
52 32593   เด็กหญิงอัยยาวีร์ ผิวทอง 36 ม.1/1
53 32948   เด็กชายกวิน ปัญญาโส 28 ม.1/1
54 32964   เด็กหญิงปวริศา วันละ 15 ม.1/11
55 32974   เด็กหญิงวริศรา สุนธนนท์ 25 ม.1/11
56 32973   เด็กหญิงวริศรา โสภาวัน 24 ม.1/11
57 32955   เด็กชายภูผา ทองชาติ 6 ม.1/11
58 33428   เด็กหญิงฌานิศา กุลดวงจันทร์ 43 ม.1/13
59 33113   เด็กหญิงฐิติพร พัทธสิม 20 ม.1/15
60 33095   เด็กชายจรรยวรรธ เรืองสุวรรณ 2 ม.1/15 ลงทะเบียน
61 32636   เด็กหญิงสิริรัตน์ สิมาแก้ว 43 ม.1/2
62 32693   เด็กชายภัสพล ถือศักดิ์ 12 ม.1/4
63 32701   เด็กชายสุทธิภัทร สุทธิโสภาพันธ์ 20 ม.1/4
64 32712   เด็กหญิงธัญชนิด ศิริมูล 31 ม.1/4 ไม่ลงทะเบียน
65 32685   เด็กชายธีระวัฒ เเก้วกันหา 4 ม.1/4
66 32765   เด็กหญิงสิริยากร พวกพลับ 40 ม.1/5
67 32751   เด็กหญิงจินดาภัค มิตรราช 26 ม.1/5
68 32762   เด็กหญิงรวิสรา แก้วพล 37 ม.1/5
69 32769   เด็กหญิงอัจฉรา ศรีกุล 44 ม.1/5
70 23793   ด.ญ.ชนากานต์ ชาติวงค์ 24 ม.1/6
71 32826   เด็กชายธีรเดช สุราษฎร์ 13 ม.1/7
72 32823   เด็กชายธณาธิป บุญโยธา 10 ม.1/7
73 32833   เด็กชายรัตนพล มีปากดี 20 ม.1/7
74 32504   เด็กชายสุวโรจน์ สังรวมใจ 16 ม.2/1
75 32030   เด็กชายภูรินท์ ไทยอาจ 13 ม.2/10
76 32022   เด็กชายณัฐกฤติ วังคีรี 6 ม.2/10
77 32087   เด็กหญิงพิยดา โพธิ์ศรี 31 ม.2/11
78 32085   เด็กหญิงปั้นดาว โคตรมณี 29 ม.2/11
79 32083   เด็กหญิงปภัสสรา อุณวงค์ 27 ม.2/11
80 32063   เด็กชายนัฐชัย เนียมเเดง 7 ม.2/11
81 32060   เด็กชายตุลธร ศุภผล 4 ม.2/11
82 32086   เด็กหญิงพันธนากานต์ สีหานาท 30 ม.2/11
83 32134   เด็กชายวินทกร นพวงษ์ 8 ม.2/13
84 32157   เด็กหญิงภควดี ชัยราช 33 ม.2/13
85 32186   เด็กหญิงจีระนัย วรรณุลัย 20 ม.2/14
86 32176   เด็กชายพชร กองโพธิ์ 10 ม.2/14
87 32303   เด็กหญิงกนกลัดดา คณะสิทธิ์ 16 ม.2/17
88 31727   เด็กชายรักษ์ชัย ธรรมสุจริต 19 ม.2/2
89 31715   เด็กชายณัฐพล จันทะวงค์ 8 ม.2/2
90 31719   เด็กชายปภังกร กุลชโร 11 ม.2/2
91 31725   เด็กชายภูมิ แช่มสกุล 17 ม.2/2
92 32503   เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุทธิแสน 21 ม.2/3
93 31788   เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์จันทร์ 3 ม.2/4
94 31796   เด็กชายนราธร บุตรด้วง 11 ม.2/4
95 31816   เด็กหญิงวราภรณ์ โกษารัตน์ 31 ม.2/4
96 31800   เด็กชายศุภกร สิงหาคม 15 ม.2/4
97 33397   เด็กหญิงวรัญญา ประโคลาพัง 40 ม.2/4
98 32505   เด็กหญิงสุธีกานต์ บุญโฮม 38 ม.2/4
99 31857   เด็กหญิงสาวิตรี กลิ่นหวล 35 ม.2/5
100 32506   เด็กหญิงศิริญา บัวสอน 39 ม.2/5
101 31856   เด็กหญิงศิรประภา บุญประคม 34 ม.2/5
102 31853   เด็กหญิงพรรษา พรหมคำน้อย 31 ม.2/5
103 31847   เด็กหญิงณัฏฐณิชา โคตรอ่อน 25 ม.2/5
104 31845   เด็กหญิงกนิษฐา แถมพลอย 23 ม.2/5
105 31844   เด็กหญิงกชกรณ์ พุฒพันธ์ 22 ม.2/5
106 31823   เด็กชายทีประกร ฤทธิ์โคหา 1 ม.2/5
107 31884   เด็กชายอภิสิทธิ์ พานิพัฒน์ 22 ม.2/6
108 31876   เด็กชายภูวดล สุริฉาย 14 ม.2/6
109 31883   เด็กชายอนุชา พลคุย 21 ม.2/6
110 31871   เด็กชายปฐพี ภูมิโคก 10 ม.2/6
111 31885   เด็กชายอิทธิเทพ เหล่ามูล 23 ม.2/6
112 32507   เด็กชายนันทิพัฒน์ นามมาตร 24 ม.2/6
113 31865   เด็กชายชิติภัทธ์ สุภาผล 5 ม.2/6
114 31864   เด็กชายชัยวัฒน์ บุลารัตน์ 4 ม.2/6
115 31861   เด็กชายกฤษดา บุปผา 1 ม.2/6
116 31879   เด็กชายศุภโชค บุญละคร 17 ม.2/6
117 31903   เด็กชายธนวัฒน์ ศรีโชค 5 ม.2/7
118 33400   เด็กหญิงอริศราลักษณ์ สมณะคีรี 39 ม.2/7 ไม่ลงทะเบียน
119 31909   เด็กชายพีรพัฒน์ พูสีโสม 11 ม.2/7
120 31913   เด็กชายสุภจิตร์ ชานันโท 15 ม.2/7
121 31919   เด็กหญิงเจนจิรา วุฒิคาวาปี 21 ม.2/7
122 31931   เด็กหญิงมริสา แก้วสุข 32 ม.2/7 ไม่ลงทะเบียน
123 31908   เด็กชายพงศธรณ์ สีมาคำ 10 ม.2/7
124 33403   เด็กชายธนกฤต สารักษ์ 11 ม.2/8
125 31943   เด็กชายศิวเทพ ทัพอาษา 7 ม.2/8
126 31955   เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มุ่งงาม 21 ม.2/8
127 31941   เด็กชายเปรมศักดิ์ ไชยบุตร 5 ม.2/8
128 33411   เด็กชายธีวสุ ขุมดินพิทักษ์ 24 ม.3/1
129 30847   เด็กหญิงสุพิศษา ฟองทูม 28 ม.3/1
130 30848   เด็กหญิงรุ่งตะวัน หงษ์เวียงจันทร์ 29 ม.3/1
131 30845   เด็กหญิงดวงฤดี สีดาห้าว 27 ม.3/1
132 30820   เด็กชายจิรัฏฐ โคตะมะ 7 ม.3/1
133 30844   เด็กหญิงสุพิชฌา บุญไกร 26 ม.3/1
134 30836   เด็กชายสุดเขต เขียวทอง 19 ม.3/1
135 31458   เด็กชายวรวิช เวียงทัด 23 ม.3/1
136 30834   เด็กชายภูวรัตน์ ล้วนดี 17 ม.3/1
137 31161   เด็กชายณัฏฐพล พงศ์สิทธิศักดิ์ 2 ม.3/10
138 31186   เด็กหญิงสุจิตตรา นิชาจันทร์ 28 ม.3/10
139 31170   เด็กชายสรายุทธ สิงทองชาย 11 ม.3/10
140 31220   เด็กหญิงกุลธิดา จำนงศาสตร์ 20 ม.3/11
141 31238   เด็กหญิงอนันตพร ยิ่งจำเริญ 38 ม.3/11
142 31239   เด็กชายเชาว์วัฒน์ โกมุทธพงษ์ 1 ม.3/12
143 31249   เด็กชายราชินทร์ ไชยรัตน์ 10 ม.3/12
144 31248   เด็กชายภูมิรพี กลางเสนา 9 ม.3/12
145 31247   เด็กชายพีระพัฒน์ แซ่จึง 8 ม.3/12
146 31256   เด็กหญิงณัฐพันธุ์ ดอกไม้ทอง 17 ม.3/12
147 31246   เด็กชายพีรพัฒน์ ด่านพงษ์ 7 ม.3/12
148 31244   เด็กชายธีรภัทร โต๊ะชาลี 5 ม.3/12
149 31243   เด็กชายธันย์ธนัตถ์ อังคพินิจ 4 ม.3/12
150 31241   เด็กชายธนปกรณ์ เขียวสี 2 ม.3/12
151 31250   เด็กชายวชิรพล ไชยศล 11 ม.3/12
152 31251   เด็กหญิงกฤษศิริ ขีณีจันทร์ 12 ม.3/12
153 31252   เด็กหญิงกัญญาพัชร เพียดสิงห์ 13 ม.3/12
154 31267   เด็กหญิงอรจิรา วงศ์ประดิษฐ์ 28 ม.3/12
155 31266   เด็กหญิงอภิชญา บุญหลักคำ 27 ม.3/12
156 31264   เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญเหมาะ 25 ม.3/12
157 31263   เด็กหญิงศิริประภา ชาญธรรม 24 ม.3/12
158 31262   เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงค์ธาราธิคุณ 23 ม.3/12
159 31261   เด็กหญิงฟ้าใส แสงมุกดา 22 ม.3/12
160 31260   เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โพธิ์สำโรง 21 ม.3/12
161 31259   เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา ศรีไทย 20 ม.3/12
162 31258   เด็กหญิงปุณยา ปักนอก 19 ม.3/12
163 31257   เด็กหญิงนิภาภัทร์ ศรีแก้ว 18 ม.3/12
164 31255   เด็กหญิงณัฐณิชา คาระบุตร 16 ม.3/12
165 31254   เด็กหญิงจิตรลดา ภูวิชัย 15 ม.3/12
166 31253   เด็กหญิงกุลณัฐดา ศรีสุพรรณ 14 ม.3/12
167 31268   เด็กหญิงอักษิพร ลุนละวงษ์ 29 ม.3/12
168 31245   เด็กชายพีรวิชญ์ ศรียงค์ 6 ม.3/12
169 31618   เด็กหญิงทรัพย์มณี ศรีกัณหา 35 ม.3/13
170 31278   เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีหาบุญทอง 10 ม.3/13
171 32528   เด็กหญิงอรวรา บัวระภา 40 ม.3/13
172 31312   เด็กชายจิณณพัต กัณหา 10 ม.3/14
173 31620   เด็กชายทนงศักดิ์ เลิศศิริ 13 ม.3/14
174 31311   เด็กชายภูรพีชัย คำแสน 9 ม.3/14
175 31386   เด็กชายสิทธิพิพัฒน์ บุญเกิด 6 ม.3/16
176 31389   เด็กชายสิทธินาท โพชพันธ์ 9 ม.3/16
177 31432   เด็กชายคฑาวุธ ไชยโยธา 15 ม.3/17
178 31431   เด็กชายสิริภูมิ มาตโค้ง 14 ม.3/17
179 31426   เด็กชายสุรชัย เหล่าอุดม 9 ม.3/17
180 31433   เด็กหญิงณรินทร์รัฐ พานาดา 16 ม.3/17
181 31450   เด็กหญิงปาริชาต ศรีสุพรรณ 33 ม.3/17
182 31452   เด็กหญิงสุวรา รักเมือง 35 ม.3/17
183 31456   เด็กหญิงลันตา มวลคำลา 39 ม.3/17
184 32529   เด็กหญิงรื่นฤดี แซ่หลี 41 ม.3/17
185 31429   เด็กชายรองเรือง พาภักดี 12 ม.3/17
186 31418   เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีพันธบุตร 1 ม.3/17
187 31427   เด็กชายภูวไนย ส่อยสีแสง 10 ม.3/17
188 31419   เด็กชายพีรวิชญ์ สุราษฎร์ 2 ม.3/17
189 31420   เด็กชายวรวิทย์ สุขใจ 3 ม.3/17
190 31421   เด็กชายฉัตรพงศ์ แสงเพชร 4 ม.3/17
191 31422   เด็กชายสิทธิชัย มีโชค 5 ม.3/17
192 31423   เด็กชายปฏิภาณ โตอิ้ม 6 ม.3/17
193 31424   เด็กชายพุฒิพงศ์ ธงศรี 7 ม.3/17
194 31425   เด็กชายโชคศิริ บุญหนุน 8 ม.3/17
195 30882   เด็กหญิงภัครธิดา ชำนาญ 33 ม.3/2
196 30862   เด็กชายเฉลิมชัย บรรเล็งส่ง 13 ม.3/2
197 30886   เด็กหญิงพัชราภา ภูศรีฤทธิ์ 37 ม.3/2
198 30885   เด็กหญิงณัฐวดี คำจันดี 36 ม.3/2
199 30884   เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ้วนพรมมา 35 ม.3/2
200 30860   เด็กชายภูมิชนก ศุกรโยธิน 11 ม.3/2
201 30883   เด็กหญิงพิมพ์พิกา คุณทา 34 ม.3/2
202 30881   เด็กหญิงพรนัชชา พูนแก้ว 32 ม.3/2
203 30867   เด็กหญิงเอมมิการ์ นนมุด 19 ม.3/2
204 30880   เด็กหญิงหทัยชนก ศุภกิจจารักษ์ 31 ม.3/2
205 30879   เด็กหญิงศิริญาภรณ์ อันพิมพ์ 30 ม.3/2
206 31605   เด็กชายพีรยุทธ หนันตะ 14 ม.3/2
207 30857   เด็กชายสุวรรณภูมิ ฉิมจารย์ 8 ม.3/2
208 30889   เด็กชายณัฐพล แสงพระจันทร์ 2 ม.3/3
209 30892   เด็กชายชนกันต์ แก้วอาจ 5 ม.3/3
210 30927   เด็กหญิงเพชรลดา โสประธาน 40 ม.3/3
211 30925   เด็กหญิงพิมพกานต์ วารินทร์ 38 ม.3/3
212 30911   เด็กหญิงปาริชาติ เลี่ยนบรรจง 24 ม.3/3
213 30913   เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้ววิชัย 26 ม.3/3
214 30917   เด็กหญิงกัลยากรณ์ แน่นอุดร 30 ม.3/3
215 31624   เด็กชายอภินันท์ นารักษา 17 ม.3/4
216 30949   เด็กหญิงกุลฤดี คำแสน 23 ม.3/4
217 30955   เด็กหญิงปนัดดา แสงพิจิตร 29 ม.3/4
218 30959   เด็กหญิงวรวรรณ สรรพอาษา 33 ม.3/4
219 31625   เด็กชายปรเมศร์ โนนทิง 18 ม.3/4
220 30960   เด็กหญิงศุภิสรา โพธิหล้า 34 ม.3/4
221 30930   เด็กชายธนภัทร สุนลี 3 ม.3/4
222 31606   เด็กชายอาริยะ ศรีฮาด 15 ม.3/4
223 30942   เด็กชายกิตติภพ พิมดี 12 ม.3/4
224 30939   เด็กชายพันทิพย์ ตุลุโคตร 9 ม.3/4
225 30937   เด็กชายวรรธนะ คเณสุข 7 ม.3/4
226 31607   เด็กชายอธิพงศ์ ผดุงศิลป์ 16 ม.3/4
227 30978   เด็กชายรัชภูมิ ใบภักดี 13 ม.3/5
228 30976   เด็กชายอดิรุจ นุชิต 11 ม.3/5
229 30975   เด็กชายธราดล ไชยแสง 10 ม.3/5
230 30973   เด็กชายภานุวัฒน์ มาพระลับ 9 ม.3/5
231 30972   เด็กชายศุภกิจ สรเสส 8 ม.3/5
232 30970   เด็กชายณภัทร จิตเจริญ 6 ม.3/5
233 30969   เด็กชายวุฒิภัทร วงษ์ศรีจันทร์ 5 ม.3/5
234 30968   เด็กชายภูพิพัฒน์ ทองประกอบ 4 ม.3/5
235 30967   เด็กชายพงษ์อนันต์ แจวจันทึก 3 ม.3/5
236 30966   เด็กชายคณวัฒน์ ไชยรักษ์ 2 ม.3/5
237 30965   เด็กชายกฤตวิทย์ แสงกฤช 1 ม.3/5
238 30998   เด็กหญิงอริสรา นามวรรณ 33 ม.3/5
239 30980   เด็กชายธีรภัทร ลาสา 15 ม.3/5
240 30981   เด็กชายศุภกรณ์ อภิรัตนวงศ์ 16 ม.3/5
241 30983   เด็กชายเอกภาพ ผิวเพ็ชร 18 ม.3/5
242 30992   เด็กหญิงนริศรา มาลาอ่อน 27 ม.3/5
243 30993   เด็กหญิงจิรภิญญา ดวงอุทา 28 ม.3/5
244 31040   เด็กหญิงนันท์นภัส เลิศคำพาทิพย์ 36 ม.3/6
245 31032   เด็กหญิงนฤมล บุตตาสุข 28 ม.3/6
246 31030   เด็กหญิงวนิดดา เพ็งนรินทร์ 26 ม.3/6
247 31027   เด็กหญิงพรรัมภา นันวิเศษ 24 ม.3/6
248 31609   เด็กชายระพีพัฒน์ โพยนอก 19 ม.3/6
249 31012   เด็กชายนพพร โกนกระโทก 7 ม.3/6
250 31053   เด็กชายปพณธีร์ ชูศรีสินธุ์ 8 ม.3/7
251 31694   เด็กหญิงอภิชญา ชาทองยศ 38 ม.3/7
252 31076   เด็กหญิงอภิญญา ฝั้นคำปวง 32 ม.3/7
253 31071   เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองมุล 27 ม.3/7
254 33412   เด็กชายกิจการ แก้วมณี 20 ม.3/7
255 31063   เด็กชายอนันดา ธรรมสุจริต 18 ม.3/7
256 31062   เด็กชายฐิติภัทร พระสุนิล 17 ม.3/7
257 31061   เด็กชายยุทธนา ดวงมาลา 16 ม.3/7
258 31060   เด็กชายสิทธิ ภาโนมัย 15 ม.3/7
259 31054   เด็กชายพัชระ หลวงประเสริฐ 9 ม.3/7
260 31069   เด็กหญิงกัญญรัตน์ หนองผือ 25 ม.3/7
261 31044   เด็กชายเทพทัต สนิทวงศ์ชัย 1 ม.3/7
262 31047   เด็กชายธนพนธ์ สุนลี 4 ม.3/7
263 31048   เด็กชายพันธกานต์ ฐานิภัทร 5 ม.3/7
264 31050   เด็กชายธนวรรธน์ ป้อมสุวรรณ 6 ม.3/7
265 31091   เด็กชายโภคิน สุขแจ่ม 10 ม.3/8
266 31092   เด็กชายนันทิพัฒน์ นาเชียงเครือ 11 ม.3/8
267 31093   เด็กชายณาริน เหล่าอุดม 12 ม.3/8
268 31095   เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ประเสริฐเลิศ 13 ม.3/8
269 31612   เด็กชายสุทธิดล บุญเจิม 14 ม.3/8
270 31613   เด็กชายอภิราช ธุระทำ 15 ม.3/8
271 31096   เด็กหญิงกนกรัตน์ ประทุมศรี 16 ม.3/8
272 31090   เด็กชายธันวา ศรีทะ 9 ม.3/8
273 31088   เด็กชายสุวิจักขณ์ จันเทศ 7 ม.3/8
274 31087   เด็กชายพีรพงษ์ พิมพ์ดี 6 ม.3/8
275 31086   เด็กชายสิริ หงษ์ทอง 5 ม.3/8
276 31085   เด็กชายปราการ คาระบุตร 4 ม.3/8
277 31084   เด็กชายสมคิด มาใชย 3 ม.3/8
278 31083   เด็กชายกรกต เนืองกันยา 2 ม.3/8
279 31082   เด็กชายกมลเทพ โนนผาง 1 ม.3/8
280 31104   เด็กหญิงพิมชนก ทองชาติ 24 ม.3/8
281 31089   เด็กชายปฏิภาณ มุ่งพุนกลาง 8 ม.3/8
282 31097   เด็กหญิงพรรัตน์ ดำรงค์กูลสมบัติ 17 ม.3/8
283 31098   เด็กหญิงรวิสุดา เกตุสิงห์ 18 ม.3/8
284 31099   เด็กหญิงฉันทิสา กัณหา 19 ม.3/8
285 31111   เด็กหญิงอัญชลี สุปัญญา 31 ม.3/8
286 31112   เด็กหญิงศิริประภาวดี ปานกลาง 32 ม.3/8
287 31113   เด็กหญิงเบญญาภา นามหนองปรือ 33 ม.3/8
288 31114   เด็กหญิงบาจรีย์ สุขุมาลย์ 34 ม.3/8
289 31115   เด็กหญิงอมิตา คุปต์บดินทร์ 35 ม.3/8
290 31116   เด็กหญิงมนัสนันท์ สุระวิชัย 36 ม.3/8
291 31117   เด็กหญิงนภัส สุริยะสิงห์ 37 ม.3/8
292 31118   เด็กหญิงณัฐธิดา รักษาแก้ว 38 ม.3/8
293 31119   เด็กหญิงชลธิชา ทนทาน 39 ม.3/8
294 31108   เด็กหญิงมนัญชยา มุ่งหมาย 28 ม.3/8
295 31110   เด็กหญิงอริสรา สำริดรินทร์ 30 ม.3/8
296 31105   เด็กหญิงวรรณิษา ประกายศรี 25 ม.3/8
297 31109   เด็กหญิงกานต์ญานงค์ อุปรีวงค์ 29 ม.3/8
298 31100   เด็กหญิงกชกร ศรีพรม 20 ม.3/8
299 31107   เด็กหญิงธนพรพรรณ ศรีพรรณ์ 27 ม.3/8
300 31106   เด็กหญิงภานุสรณ์ สุนทระวิสัย 26 ม.3/8
301 31103   เด็กหญิงปราณนภา เกตุดา 23 ม.3/8
302 31101   เด็กหญิงกฤติกา เมืองนาง 21 ม.3/8
303 31102   เด็กหญิงวรัชยา ศรีสิงห์ 22 ม.3/8
304 31150   เด็กหญิงณปภา คีรีวงษ์ 31 ม.3/9
305 32542   เด็กหญิงณีรนุช พรมแสน 38 ม.3/9
306 31153   เด็กหญิงกัลยารัตน์ บัวสอน 33 ม.3/9
307 31137   เด็กหญิงอรกช สุวรรณเวียง 18 ม.3/9
308 31144   เด็กหญิงธารารัตน์ ชลหาญ 25 ม.3/9
309 31143   เด็กหญิงชลธิชา กุลสุวรรณ์ 24 ม.3/9
310 31128   เด็กชายภัทรพงศ์ อ่อนบุญมา 8 ม.3/9 ไม่ลงทะเบียน
311 31139   เด็กหญิงจารุวรรณ เวียงอินทร์ 20 ม.3/9
312 30397   ชัยวัฒน์ โฮ้หนู 12 ม.4/4
313 33435   น.ส.กัญญาณัฐ ลุนละวงษ์ 46 ม.4/5
314 29521   นายเกียรติเกริกไกร อุดทา 15 ม.5/1
315 29858   นางสาวอทิตยา นวนรักษา 34 ม.5/1 ลงทะเบียน
316 29419   นายนเรนณ์ธร ศรีเนตรพัฒ 11 ม.5/1
317 29320   นายชนะชัย วิลัยลา 5 ม.5/1
318 29315   นายกรวิทย์ วงษ์หาจักร 4 ม.5/1
319 29280   นายพันธกวีกานต์ พรมสิทธิ์ 1 ม.5/10
320 32433   นายชัยภัทร บุญโคกสี 6 ม.5/10
321 32559   นางสาวนันณภัส พิสายสอด 38 ม.5/13
322 29879   นายพลภัทร หอมอ่อน 3 ม.5/13
323 29656   นายปณิธิ อัครศรีชัยโรจน์ 4 ม.5/14
324 29850   นางสาววิภาดา ฉ่าน 30 ม.5/14
325 29461   นายธนานุวัฒน์ ชาวตุ้ม 3 ม.5/15
326 29528   นายธนชาติ ทองอินทร์ 5 ม.5/15
327 29601   นายกนกเทพ ยุติธรรม 6 ม.5/15
328 29649   นายกณวรรธน์ สมสัตย์ 7 ม.5/15
329 32495   นายทนงศักดิ์ นวลสว่าง 9 ม.5/15
330 32497   นายนัทธพงศ์ พันธะมุย 11 ม.5/15
331 33419   นายณฐกร คงผดุง 12 ม.5/15
332 31692   นางสาวปราณปรียา ศรีทะรัง 35 ม.5/15
333 29273   นายธนชาติ เสนศรี 1 ม.5/15
334 29411   เด็กชายจักรพงษ์ พันธุ์ก่ำ 1 ม.5/2
335 29392   นางสาวพรพิมล ชาติโสม 21 ม.5/3
336 32378   นายชฎาวุฒิ รุ่งแสง 20 ม.5/5
337 29504   นางสาวไอลดา อิปิโซ 19 ม.5/7
338 29236   นายภูมิ ไชยรินทร์ 1 ม.5/7
339 29319   นายจิราวุฒิ พงษา 2 ม.5/7
340 29468   นายศุภพงษ์ พักทิง 3 ม.5/7
341 29737   นายกฤษณะ พาพิจิตร 6 ม.5/7
342 30764   นายณัฐภัทร ทองทับ 10 ม.5/7
343 32411   นางสาวศุภานัน ชาประดิษฐ์ 37 ม.5/7
344 30808   นายณรงค์ฤทธิ์ สุกรรณ์ 9 ม.5/8
345 29556   นายพีระภัทร อภิพัฒน์เดชากุล 6 ม.5/8
346 29463   นายนฤภัทร เพชรศรี 3 ม.5/8
347 29698   นายธนพล แสงพระจันทร์ 4 ม.5/9
348 28724   นายรชานนท์ แสนสายเนตร 8 ม.6/1
349 31673   นายธนพัต สุขธนเฉลิม 12 ม.6/1
350 31634   นายภูวดล ภูมิโคก 11 ม.6/1
351 28224   นายอนพัทย์ อุปรวัฒน์ 1 ม.6/1
352 28450   นายสมประสงค์ ภาคศิริ 5 ม.6/1
353 28497   นายอชิรวัฒน์ ปัญญากุล 6 ม.6/1
354 31459   นายพูนศักดิ์ ทองเจริญ 9 ม.6/1
355 28817   นายพฤฒินันท์ นรสาร 5 ม.6/10
356 28862   นางสาวกรภัทร์ ทุมชะ 21 ม.6/12
357 28863   นางสาวคณัญญา ศิริเรือง 22 ม.6/12
358 28871   นางสาวสิริรัตน์ ปานาพุฒ 23 ม.6/12
359 28875   นางสาวเมขลา ศรีอุดร 24 ม.6/12
360 28897   นางสาวฐิติญาพร แสงพา 25 ม.6/12
361 30768   นางสาวนิชธาวัลย์ เมืองนาง 28 ม.6/12
362 31570   นางสาววนิดา วัยศรีแสง 29 ม.6/12
363 31571   นางสาวสุภาภรณ์ แก้วประดับ 30 ม.6/12
364 28918   นางสาวอณิฌา ประเสริฐสังข์ 27 ม.6/12
365 28861   นางสาวกมลรัตน์ ดำรงค์กุลสมบัติ 20 ม.6/12
366 28860   นางสาวกนกวรรณ พันธุพารา 19 ม.6/12
367 28848   นางสาวอัฐภิญญา ศรีบุญธรรม 18 ม.6/12
368 28853   นายญาณวรุตม์ หัตถีจร 5 ม.6/12
369 28854   นายนคินทร์ มีหิริ 6 ม.6/12
370 31568   นายชานนท์ ภูพวก 9 ม.6/12
371 31569   นายนันทวัฒน์ วะชุม 10 ม.6/12
372 28527   นางสาวเจลกา กันยะบุตร 11 ม.6/12
373 28597   นางสาวณิชา มณีทัพ 12 ม.6/12
374 28610   นางสาวศศิธร ภูพันนา 13 ม.6/12
375 28611   นางสาวศิริรัตน์ ศรีบุญราช 14 ม.6/12
376 28686   นางสาวนภัสสร มิทองเหลา 15 ม.6/12
377 28830   นางสาวณิชานันท์ แสนนา 17 ม.6/12
378 28810   นายทินกร วระสีหา 3 ม.6/12
379 28827   นางสาวฐิตินัย ประกอบพานิช 16 ม.6/12
380 28690   นางสาวพลอยชมพู ยาวาปี 27 ม.6/13
381 28691   นางสาวพัชราภา นินสน 28 ม.6/13
382 28693   นางสาวมินตรา ศิริสถิตย์ 29 ม.6/13
383 28694   นางสาวลิลิตลดา ศรีหานนท์ 30 ม.6/13
384 28703   นางสาวสิรินยา เลพล 31 ม.6/13
385 28707   นางสาวสุภารัตน์ วาละพิลา 32 ม.6/13
386 28735   นางสาวนันทิกานต์ กองตัน 33 ม.6/13
387 28908   นางสาวพาขวัญ กุลใบ 34 ม.6/13
388 31574   นางสาวสาวิณี คำรัตน์ 36 ม.6/13
389 31575   นางสาวเบญจวรรณ เนื่องพัฒน์ 37 ม.6/13
390 31576   นางสาวจันทิมา จำปาทอง 38 ม.6/13
391 31577   นางสาวอารีรัตน์ โลหะพรม 39 ม.6/13
392 31578   นางสาวสุทธิดา สมหนองอ้อ 40 ม.6/13
393 31689   นางสาวช่อกรรณิการ์ พรหมราช 41 ม.6/13
394 28688   นางสาวนฤมล แสนเวียง 26 ม.6/13
395 28643   นางสาวฐิติวรดา สินธระโก 24 ม.6/13
396 28621   นายณัฐวุฒิ รัตพลที 3 ม.6/13
397 28818   นายพงศกร สาระพินิจ 6 ม.6/13
398 28856   นายนันทวุฒิ บุตรธรรม 7 ม.6/13
399 31573   นายอนวัทย์ สุทธิประภา 11 ม.6/13
400 31602   นายคมเพชร นาสินสร้อย 12 ม.6/13
401 28384   นางสาววิมลลักษณ์ เกตุจันทร์ 13 ม.6/13
402 28417   นางสาวธนาวดี ประวันเตา 14 ม.6/13
403 28429   นางสาวสายสวรรค์ พิบูลย์สังข์ 15 ม.6/13
404 28477   นางสาวสุปัณฑิตา สาผม 17 ม.6/13
405 28513   นางสาวภัทรวดี ชารัมย์ 18 ม.6/13
406 28572   นางสาวอิศริษา เหล่าชิงลา 19 ม.6/13
407 28612   นางสาวสุภาพร นุชิต 21 ม.6/13
408 28615   นางสาวอรัญญา หมั่นการ 22 ม.6/13
409 28637   นางสาวกิตติมา ป้องขัน 23 ม.6/13
410 28573   นางสาวเพชรจ้า วศินวัฒนา 20 ม.6/13
411 28687   นางสาวนริศรา เคนตะนัน 25 ม.6/13
412 28906   นางสาวพัชรภรณ์ อาจกล้า 32 ม.6/14
413 28698   นางสาววันดี อ้วนพรมมา 27 ม.6/14
414 28705   นางสาวสุดาพร มากอารีกุล 28 ม.6/14
415 28711   นางสาวเจนนภา โคตพรม 29 ม.6/14
416 28849   นางสาวอารดา ศิริกัน 30 ม.6/14
417 28893   นางสาวขนิษฐา ทองคำ 31 ม.6/14
418 29887   นายธีร์ธวัช บุญแสน 10 ม.6/14
419 31582   นางสาวพีรญา โคตรสุวรรณ์ 33 ม.6/14
420 31584   นางสาวพรรณิดา ภูเงิน 35 ม.6/14
421 31586   นางสาวรัชฎาพร ศรีอันจันทร์ 37 ม.6/14
422 31604   นางสาวจิรนันท์ แก้วแก่นคูณ 38 ม.6/14
423 31585   นางสาวพรชิตา บุญประคม 36 ม.6/14
424 31579   นายจีรศักดิ์ บัวจันทร์ 11 ม.6/14
425 28696   นางสาววราภรณ์ จันทร์ปัญญา 26 ม.6/14
426 28684   นางสาวชรินทร์รัตน์ กัลยาชาติ 25 ม.6/14
427 28679   นางสาวกนกพร ศรีคำทอง 24 ม.6/14
428 31581   นายอรงค์กรณ์ สุพนัด 13 ม.6/14
429 28375   นางสาวธนัชพร บุญพัก 14 ม.6/14
430 28476   นางสาวสุธาสินี บุญมี 16 ม.6/14
431 28855   นายณัฐดนัย ยางศรี 9 ม.6/14
432 28720   นายอดิเทพ สาสอง 6 ม.6/14
433 28504   นางสาวณัฐวรรณ เหล่าสมบัติ 17 ม.6/14
434 28431   นางสาวสุภาวดี พันธ์โพคา 15 ม.6/14
435 28509   นางสาวพรพรรษา เหลาทอง 18 ม.6/14
436 28648   นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์เทศ 23 ม.6/14
437 28613   นางสาวอรยวรรษ ชินโพธิ์คลัง 22 ม.6/14
438 28609   นางสาวศศิธร นาชัยเงิน 21 ม.6/14
439 28604   นางสาวภูริชญา หลวงชาญ 20 ม.6/14
440 28517   นางสาววริศรา บุตรทน 19 ม.6/14
441 28661   นางสาวอรุณวรรณ อินทร์บุ 23 ม.6/15
442 28603   นางสาวพัชราภรณ์ ชัยชนะ 22 ม.6/15
443 28680   นางสาวกนกวรรณ พรมราช 24 ม.6/15
444 28741   นางสาวภควรรณ ปักษา 25 ม.6/15
445 31590   นางสาววันวิสา ชาอยู่ 27 ม.6/15
446 31591   นางสาววรรณิภา แดงนา 28 ม.6/15
447 31592   นางสาววริศรา เพียชิน 29 ม.6/15
448 32526   นางสาวจันทร์ทิพย์ เทชะ 36 ม.6/15
449 31600   นางสาวศุภาพิชญ์ สงบเงียบ 34 ม.6/15
450 31601   นางสาววิลาสินี อุ่นบุญธรรม 35 ม.6/15
451 28901   นางสาวนันทิยา คำพารา 26 ม.6/15
452 31599   นางสาวเกษมณี ศรีคำมี 33 ม.6/15
453 31598   นางสาวกัลยกร ทศภา 32 ม.6/15
454 31597   นางสาวอรอนงค์ สังกะสี 31 ม.6/15
455 31596   นางสาวดรุณี ชมนันทร์ 30 ม.6/15
456 28568   นางสาวอริสรา กลางราช 21 ม.6/15
457 28553   นางสาวธราทิพย์ นันทะแสง 20 ม.6/15
458 28381   นางสาวพุทธธิดา ศรีบัวภา 12 ม.6/15
459 28416   นางสาวธนพร ด้วงคำจันทร์ 14 ม.6/15
460 28435   นางสาวอัยรัตน์ดา แสนทอง 15 ม.6/15
461 28415   นางสาวฐิติรัตน์ นามเทศ 13 ม.6/15
462 28352   นายจิรวัฒน์ รักวิชา 1 ม.6/15
463 28357   นายพงษ์พินิจ แสนคำ 2 ม.6/15
464 28396   นายจารุกิตติ์ ผาเนตร 3 ม.6/15
465 28851   นายกฤษฎาภรณ์ คำบอนพิทักษ์ 5 ม.6/15
466 28885   นายภาณุวิชญ์ วงศ์ละคร 6 ม.6/15
467 31588   นายอิทธิชัย สุวรรณ 8 ม.6/15
468 31589   นายภูวไนย ไชยวาน 9 ม.6/15
469 32525   นายจักรพันธ์ เทชะ 10 ม.6/15
470 28370   นางสาวชนาธิป จันทร์เกษ 11 ม.6/15
471 28464   นางสาวนฤมล วายุโชติ 16 ม.6/15
472 28469   นางสาวพัชฏาทิพย์ ผดาสี 18 ม.6/15
473 28520   นางสาวหฤทัย วิประชา 19 ม.6/15
474 28466   นางสาวนันท์ธิญา จันทร์ไพสน 17 ม.6/15
475 28534   นายธนวัฒน์ เพ็ชรล้วน 4 ม.6/15
476 31561   นายกฤตนัย อยู่คง 2 ม.6/16
477 28766   นายดนุสรณ์ ปัญแสน 3 ม.6/2
478 28736   นางสาวนัยนา คมขำ 26 ม.6/2
479 28750   นางสาวอภิญญา วังบัวลึก 27 ม.6/2
480 28752   นางสาวอุบลวรรณ บุญกว้าง 28 ม.6/2
481 28831   นางสาวทิพานัน ชัยฤทธิ์ 29 ม.6/2
482 28900   นางสาวณิชารีย์ วันดี 30 ม.6/2
483 29892   นางสาวรุ่งลดาภรณ์ พลพันธ์ 31 ม.6/2
484 30776   นางสาวบัวแก้ว แก้วชูมา 33 ม.6/2
485 31470   นางสาวเอมิกา โคตรมูล 36 ม.6/2
486 31471   นางสาวบัณฑิตา ลันวงษา 37 ม.6/2
487 31483   นางสาวศิริกานดา คำเบ้า 38 ม.6/2
488 31484   นางสาวอมรรัตน์ บึงบาง 39 ม.6/2
489 31629   นางสาวสุภาพร คำมูล 41 ม.6/2
490 28645   นางสาวณัฐสุดา เมาแรต 22 ม.6/2
491 28730   นางสาวจันจิรา วิถี 25 ม.6/2
492 28664   นางสาวเอมี่ ไมล์ส 24 ม.6/2
493 28806   นายจารุพัฒน์ มอญขาม 4 ม.6/2
494 28354   นายณัฐพล วรรณคีรี 1 ม.6/2
495 28530   นายจุฬา สิงห์ดา 2 ม.6/2
496 28812   นายธนวัฒน์ ศรีแสนพรหม 5 ม.6/2
497 28822   นายโชคชัย ชำนาญวงศ์ 7 ม.6/2
498 30774   นายณัฐกร วิโย 8 ม.6/2
499 31465   นายพีรพัฒน์ ประดับศรี 10 ม.6/2
500 31478   นายฐานันดร ถากา 12 ม.6/2
501 31495   นายพิสิษฐ์ พวงธาตุ 13 ม.6/2
502 31677   นายทศพิธ ทองดีวัฒนา 14 ม.6/2
503 28655   นางสาวภัทรจิรา สาราช 23 ม.6/2
504 28570   นางสาวอลีซ่าฮ์ แก้วใสย 20 ม.6/2
505 28548   นางสาวชนาภา โรจน์ศรี 18 ม.6/2
506 28546   นางสาวจิราภา สุวรรณศรี 17 ม.6/2
507 28467   นางสาวนิตยา ด้ายผึ้ง 15 ม.6/2
508 28519   นางสาวสุพัตตรา เชียงอินทร 16 ม.6/2
509 31467   นางสาวชัญญานุช แจ้งสูงเนิน 21 ม.6/3 ลงทะเบียน
510 28728   นายสุภคม กามลคร 8 ม.6/3
511 31510   นางสาวจารุวรรณ ชัยกุล 35 ม.6/3
512 28616   นางสาวอริศญา สอนอาจ 22 ม.6/4
513 28555   นางสาวนภิสา เนื่องชมภู 21 ม.6/4
514 28551   นางสาวณัฐจิรา ศรีพรรณ์ 20 ม.6/4
515 28508   นางสาวปาลิตา จันทราช 19 ม.6/4
516 28748   นางสาวอชิรญา สิงห์ดา 27 ม.6/4
517 28380   นางสาวพิณนภา มงคลชาติ 18 ม.6/4
518 28619   นางสาวเยาวธิดา วรสูตร 23 ม.6/4
519 28681   นางสาวขนิษฐี ทิตะระ 24 ม.6/4
520 28702   นางสาวศุภธิดา ผาลี 25 ม.6/4
521 28745   นางสาวสุชานันท์ คำโคตรสูนย์ 26 ม.6/4
522 28797   นางสาวขวัญพิชา จันทรเสนา 28 ม.6/4
523 28798   นางสาวจันทร์นภา ศรีสะอาด 29 ม.6/4
524 28803   นางสาวเดือนเพ็ญ ชามนตรี 30 ม.6/4
525 28874   นางสาวอภิชญา นาหัวนิล 31 ม.6/4
526 31486   นางสาวสุทธิดา สีหามาตย์ 32 ม.6/4
527 28372   นางสาวชาริสา วันโย 17 ม.6/4
528 31489   นายวรวิทย์ พิงพาตย์ 16 ม.6/4
529 28395   นายจักรกฤษ คุตฝอย 1 ม.6/4
530 28493   นายภูริภัทร ศรีพันธบุตร 2 ม.6/4
531 28542   นายสืบสกุล อุ่นแก้ว 3 ม.6/4
532 28575   นายจิรายุ วงศ์ละ 4 ม.6/4
533 28595   นายโปษัณ งามวงศ์ 5 ม.6/4
534 28666   นายฐิติวัจน์ เพ็ชรน้อย 6 ม.6/4
535 28667   นายณัฐกร มาสุข 7 ม.6/4
536 28671   นายธิติวุฒิ แสงภา 8 ม.6/4
537 28713   นายชินวัตร วารินทร์ 9 ม.6/4
538 28816   นายปริญญา โคกสีอำนวย 15 ม.6/4
539 28793   นายอัฉริยะ กันหา 14 ม.6/4
540 28791   นายอนุศักดิ์ สิงห์ทิศ 13 ม.6/4
541 28733   นายตะวัน ศรีแก่นชัย 12 ม.6/4
542 28725   นายวราเทพ ฝ้ายเจริญ 11 ม.6/4
543 28714   นายฌานวัฒน์ จันทร์ยิ้ม 10 ม.6/4
544 31501   นางสาวจันทิรา มูระคา 25 ม.6/5
545 28394   นายกอบฟ้า ทุมชะ 1 ม.6/5
546 28404   นายวีรภัทร แก้วงาม 2 ม.6/5
547 28438   นายกฤษฎากร อ่อนสี 3 ม.6/5
548 28529   นายจิรศักดิ์ สุวรรณศรี 4 ม.6/5
549 28531   นายชวิน วิทยาภรณ์ 5 ม.6/5
550 28586   นายวรวิช สมสาร 7 ม.6/5
551 28525   นางสาวเจตนิภา บัวขาว 19 ม.6/5
552 28557   นางสาวประวีนา ชม้ายกลาง 20 ม.6/5
553 28920   นางสาวอภิญญา พาอ่อน 21 ม.6/5
554 31472   นางสาววธิยาภรณ์ ณรงค์ชัย 22 ม.6/5
555 31492   นางสาววาณิชา เพ็ชรกล้า 23 ม.6/5
556 31494   นางสาวณัฐธิดา สิงห์สุ 24 ม.6/5
557 31503   นางสาวบัวชมพู ธิปโชติ 26 ม.6/5
558 28481   นางสาวอภิญญาพร ธานี 16 ม.6/5
559 28515   นางสาวภูลิตา แก้วแพ 18 ม.6/5
560 28501   นางสาวกรรณิการ์ คัฒมารศรี 17 ม.6/5
561 28782   นายรัฐภูมิ บุพบุตร 8 ม.6/5
562 28883   นายนันทวัฒน์ จันทะวงษ์ 9 ม.6/5
563 31496   นายอภินันท์ อวนศรี 10 ม.6/5
564 31497   นายชัชวาลย์ ขานเกตุ 11 ม.6/5
565 32523   นายภานรินทร์ แป้นเขียว 12 ม.6/5
566 28461   นางสาวณัฐทิยาภรณ์ พิลาสุทธิ์ 13 ม.6/5
567 28468   นางสาวพรรณธณาภรณ์ สีหานาท 14 ม.6/5
568 28472   นางสาวริชานันท์ จันทร์อุ่มเม้า 15 ม.6/5
569 31476   นางสาวนริศรา ภักดีโต 29 ม.6/6
570 28552   นางสาวณัฐภัสสร เหลืองคำ 13 ม.6/6
571 28545   นางสาวกนกวรรณ ด้วงคำจันทร์ 11 ม.6/6
572 28776   นายปิยวุฒิ บุตรใสย์ 5 ม.6/6
573 28486   นายธนวัฒน์ ช่วยหาญ 1 ม.6/6
574 31515   นางสาววราภรณ์ ทาบุราญ 25 ม.6/7
575 31516   นางสาวจิรวรรณ ดวงตา 26 ม.6/7
576 31520   นางสาวพลอยชมภู จันทสมบัติ 29 ม.6/7
577 31523   นางสาววรัญญา พิมหาทา 32 ม.6/7
578 31632   นางสาวนภาศิริ พ่วงก้อน 33 ม.6/7
579 32533   นางสาวสิริกัลยา ศรีโยธา 34 ม.6/7
580 31521   นางสาวอรทิชา จันทร์โท 30 ม.6/7
581 29890   นางสาวพนิดา สอสุธรรม 23 ม.6/7
582 28915   นางสาวรุ่งนภา แก้วอาจ 22 ม.6/7
583 28355   นายธีรภัทร์ กัณหา 1 ม.6/7
584 28364   นายศุภกร ดวงตราศิลป์ 3 ม.6/7
585 28499   นายเศรษฐพงศ์ อ้อมนอก 7 ม.6/7
586 28543   นายสุขสันต์ เกตุดา 8 ม.6/7
587 28577   นายชิณกฤษณ์ อุดทา 9 ม.6/7
588 28376   นางสาวธีรกานต์ พลบูรณ์ 13 ม.6/7
589 28647   นางสาวภัทรกัญญา นามวงษา 18 ม.6/7
590 28847   นางสาวอัญชนา จันทร์ปัญญา 20 ม.6/7
591 32534   นางสาวสุพัตสร งอยภูธร 38 ม.6/8
592 31531   นางสาวสุรัชยาภรณ์ บุญทอง 37 ม.6/8
593 31529   นางสาวอาทิตยา สุพรรณ์พุทธา 35 ม.6/8
594 31528   นางสาวจินตนา ช่วงไธสง 34 ม.6/8
595 31527   นางสาวจุฑารัตน์ บุญกว้าง 33 ม.6/8
596 31526   นางสาวสมิตา สีดาหลง 32 ม.6/8
597 28756   นางสาวเสาวภาพร เพ็งธรรม 30 ม.6/8
598 28685   นางสาวณัฐภัทร วันทาดี 27 ม.6/8
599 28650   นางสาวธิดา จันทร์บุญ 25 ม.6/8
600 28523   นางสาวอัญชนา วรรณไกร 20 ม.6/8
601 28516   นางสาววราภรณ์ เบิกบาน 19 ม.6/8
602 28717   นายติณณวัฒน์ ศรีพล 9 ม.6/8
603 28480   นางสาวอภัสรา สายทอง 18 ม.6/8
604 28377   นางสาวปริยากร ศรีพรม 12 ม.6/8
605 28715   นายฐาปกรณ์ นิยมเหลา 8 ม.6/8
606 28387   นางสาวสุกัญญา มัชมลทน 14 ม.6/8
607 28419   นางสาวนฤมล ฐานบำรุง 15 ม.6/8
608 28434   นางสาวอรชร เทียบพระ 17 ม.6/8
609 28590   นายศิวกร หาญปี 6 ม.6/8
610 28544   นายอภินัทธ์ พิมพ์โคตร 5 ม.6/8
611 28447   นายภาณุมาศ ทุมชะ 4 ม.6/8
612 28397   นายจิรวัฒน์ ใจทน 3 ม.6/8
613 28642   นางสาวญาตาวี คำยืน 24 ม.6/8
614 31524   นายสุทธิพงษ์ กันภัย 11 ม.6/8
615 31533   นายณัฐภัทร ยามี 11 ม.6/9 ลงทะเบียน
616 29891   นายกิตติกร หอมน้อย 9 ม.6/9
617 31539   นางสาวสุวิตรา ศรีภูแพน 31 ม.6/9
618 28749   นางสาวอภิชญา นะจันทึก 29 ม.6/9
619 28359   นายพีระพัฒน์ ทองอ้ม 1 ม.6/9
620 28819   นายภัทรดนัย ประกอบพานิช 6 ม.6/9
621 29049   นายนันทนัช เชื้อแก้ว 8 ม.6/9
622 28732   นางสาวฑิตฐิตา นะจันทึก 27 ม.6/9
623 33434   อดิศักดิ์ ศรีเคน 39 ม2/2
    
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(... ...)