โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
รายงานการลงทะเบียนชุมนุม ของนักเรียน ชั้น  


เลขที่ ชื่อ- นามสกุล ชั้น ม./ห้อง รหัสกิจกรรม กิจกรรมชื่อ ชื่อครู ผลการประเมิน
0   
    
ลงชื่อ......................................ที่ปรึกษา              ลงชื่อ......................................ที่ปรึกษา

( ............................................. )                                  ( ............................................. )