สาธิตการทดลองการชนในสองมิติ
1. เลื่อนก้อนมวลไปวางไว้ที่ตำแหน่งที่เหมาะสม คือตำแหน่งที่ไม่อยู่ชิดกันจนเกินไป
2. ผลักก้อนมวลให้เคลื่อนที่มาชนกัน (ใช้เมาส์เลือกทิศทางและขนาดของความเร็วของก้อนมวลทั้งสอง)

3. หลังจากมีการชนกันจนได้ระยะทางหลังชนขนาดหนึ่ง (ประมาณ 5-10 จุดของรอยดำ) ให้กดสวิทซ์ปิดการบันทึกเส้นทางการ

เคลื่อนที่ เพื่อไม่ให้เกิดรอยมากเกินไปจนเกิดความสับสน

แสดงวิธีการเลื่อนก้อนมวล ผลักก้อนมวลและกำหนดทิศทางพร้อมทั้งขนาดของความเร็ว และการปิดสวิทซ์บันทึกเส้นทางการเคลื่อนที่
4. ทำการวัดความเร็วที่เปลี่ยนไปดังนี้
4.1 วัดระยะทางหลังการชน ประมาณ 5-10 จุด (Sf1)
4.2 ขีดเส้นต่อเนื่องจากเส้นที่ลากผ่านจุดหลังการชน เป็นระยะทาง Sf1
4.3 วัดระยะทาง Sf1โดยใช้จำนวนจุดเท่ากับข้อ 4.1
4.4 วัดระยะทาง DS1 แล้วบันทึกลงในสมุดโน้ต
แสดงวิธีการในข้อ 4.1-4.4
4.5 ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 4.1- 4.4 สำหรับมวลก้อนที่สองจะได้ระยะทาง DS2
แสดงวิธีการวัดระยะ DS2
5. ทำการทดลองซ้ำโดยทำการชนใหม่ 5 ครั้ง
6. คำนวณค่า DS1/ DS2 และหาค่าเฉลี่ย
7. คำนวณค่า m2 จาก m2 = m1 x (DS1/ DS2)เฉลี่ย และตรวจผลการทดลอง
แสดงวิธีการในข้อ 6-7