โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
แบบรายงานผลการลงทะเบียน-ชุมนุม นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมีรายชื่อดังต่อไปนี้


ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน - นามสกุล เลขที่ ชั้น ม./ห้อง ผลการเรียน
1   0 รอผล
2 29962   เด็กชายเพชรภูผา คงไมตรี 21 ม.1/1 รอผล
3 30375   เด็กหญิงธันยพร ทับหนองฮี 21 ม.1/10 รอผล
4 30432   เด็กหญิงอรปรียา ศรีชนะ 38 ม.1/11 รอผล
5 30426   เด็กหญิงศุภิดา โคตรอาษา 32 ม.1/11 รอผล
6 30410   เด็กหญิงขวัญเรือน มะลิ 16 ม.1/11 รอผล
7 30403   เด็กชายลิขิต โจยสา 9 ม.1/11 รอผล
8 30451   เด็กหญิงธนัชญา แสงกมล 17 ม.1/12 รอผล
9 30484   นางสาวกิชณา จันทะวงศ์ 21 ม.1/13 รอผล
10 30474   เด็กชายอธิตภูมิ อุ้ยเลิศ 11 ม.1/13 รอผล
11 30471   เด็กชายภูวเนศวร์ บุญแจ่ม 8 ม.1/13 รอผล
12 30481   เด็กชายเกียรติศักดิ์ ภูมิพานิชย์ 18 ม.1/13 รอผล
13 30021   เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทร์จันทร์ 35 ม.1/2 รอผล
14 30019   เด็กหญิงพวงเพชร นนมุด 33 ม.1/2 รอผล
15 30002   เด็กชายรัฐภูมิ ศรีภูธร 16 ม.1/2 รอผล
16 30117   เด็กหญิงศศิโฉมธิดา นามวงษา 39 ม.1/4 รอผล
17 31106   ด.ญ.สุชาดา พิมพงษ์ 40 ม.1/5 รอผล
18 30131   เด็กชายปฏิวัติ ผาบคีรี 7 ม.1/5 รอผล
19 30188   เด็กชายอภิสิทธิ์ มาตรา 18 ม.1/6 รอผล
20 30202   เด็กหญิงวรฤทัย น้อยเมืองโพน 32 ม.1/6 รอผล
21 30273   เด็กชายบุรัสกร ช่างหล่อ 11 ม.1/8 รอผล
22 30329   เด็กชายเจษฎา ถาวะโร 21 ม.1/9 รอผล
23 30309   เด็กชายจารุกิตติ์ ศรีหอม 1 ม.1/9 รอผล
24 30325   เด็กชายอภิรักษ์ สมาฤกษ์ 17 ม.1/9 รอผล
25 29233   เด็กชายพงษ์ศักดิ์ หอมน้อย 12 ม.2/1 รอผล
26 29238   เด็กชายยุทธนา คณิสาร 17 ม.2/1 รอผล
27 29259   เด็กหญิงภัทรวดี สียอด 38 ม.2/1 รอผล
28 29650   เด็กชายกิตติพงษ์ บัวนาค 2 ม.2/10 รอผล
29 29716   เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชัยสมบัติ 25 ม.2/11 รอผล
30 29720   เด็กหญิงปนัดดา โพธิ์ศรี 29 ม.2/11 รอผล
31 29768   เด็กชายกิตติกานต์ สมควร 2 ม.2/13 รอผล
32 29824   เด็กชายพงษ์ภัทร์ โตนชัยภูมิ 11 ม.2/14 รอผล
33 29838   เด็กหญิงชลดา บุญใหญ่ 24 ม.2/14 รอผล
34 29860   เด็กหญิงเบญจรัตน์ คำนิล 46 ม.2/14 รอผล
35 29818   เด็กชายฐิติพันธ์ อันภักดี 5 ม.2/14 รอผล
36 29831   เด็กชายสุวิจักขณ์ กะจัด 17 ม.2/14 รอผล
37 29286   เด็กชายสิทธิพร พรมนิล 15 ม.2/2 รอผล
38 29317   เด็กชายจตุรภัทร สะพังเงิน 3 ม.2/3 รอผล
39 29338   เด็กชายโชคทวี จันทร์ศรี 23 ม.2/3 รอผล
40 29348   เด็กหญิงมาริษา คำผิว 33 ม.2/3 รอผล
41 29316   เด็กชายกิตติภพ เลพล 2 ม.2/3 รอผล
42 29373   เด็กชายพีรภัทร สหัสคุณ 10 ม.2/4 รอผล
43 29380   เด็กชายอภิสิทธิ์ ผาดำ 17 ม.2/4 รอผล
44 29404   เด็กหญิงสุภัสสรา เจนจบ 40 ม.2/4 รอผล
45 29409   เด็กชายคชาม์ สร้อยศรี 1 ม.2/5 รอผล
46 29410   เด็กชายคูณทวี คูนาเอก 2 ม.2/5 รอผล
47 29446   เด็กหญิงปนัดดา พิรัตน์ 29 ม.2/5 รอผล
48 29443   เด็กหญิงนลินทิพย์ สุภา 27 ม.2/5 รอผล
49 29439   เด็กหญิงชลลดา ภูวงศ์เดือน 23 ม.2/5 รอผล
50 29883   เด็กชายบุญญฤทธิ์ คำมูล 18 ม.2/5 รอผล
51 29424   เด็กชายวิทยา ทุมวัน 13 ม.2/5 รอผล
52 30806   เด็กหญิงเพชรลดา ไชยสงค์ 46 ม.2/6 รอผล
53 29457   เด็กชายกฤษณพัฒน์ จันทราทูล 1 ม.2/6 รอผล
54 29459   เด็กชายณัฐกร สีดาหลง 3 ม.2/6 รอผล
55 29930   เด็กหญิงวิชญาพร โสภาคำ 47 ม.2/6 รอผล
56 29508   เด็กชายชาคริต หันตุลา 4 ม.2/7 รอผล
57 29552   เด็กหญิงโสภิตนภา ไชยสิทธิ์ 48 ม.2/7 รอผล
58 29590   เด็กหญิงรุ่งฤดี เลแก้ว 41 ม.2/8 รอผล
59 29874   เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไผ่โคกสูง 23 ม.2/8 รอผล
60 29559   เด็กชายภูธเนศ โสภา 7 ม.2/8 รอผล
61 29618   เด็กชายอภิสิทธิ์ ศิริบุรี 18 ม.2/9 รอผล
62 28211   เด็กหญิงอนัญญา รัตนพร 31 ม.4/10 รอผล
63 28177   นายกฤษนันทร์ จารีรัตน์ 9 ม.4/10 รอผล
64 28147   นายรัฐนันท์ ประวันโน 8 ม.4/10 รอผล
65 30693   นาย ธนธรณ์ สุริยะสิงห์ 12 ม.4/11 รอผล
66 30711   นายอนนท์ โคตรโสภา 8 ม.4/13 รอผล
67 30749   นางสาวศันสนีย์ แก้วสุวรรณ์ 32 ม.4/15 รอผล
68 30802   นางสาวนิรมล วงษ์หนองแล้ง 30 ม.4/2 รอผล
69 27791   เด็กชายธิติรุจ ทองสุทธิ์ 1 ม.4/2 รอผล
70 27769   นางสาวพนิดา เทียมเพชร์ 11 ม.4/2 รอผล
71 30602   นายวัฒน์ปรัชญ์ ผงสินธุ์สุ 7 ม.4/2 รอผล
72 28181   นายธีรภัทร์ ธีระบุญยะเกียรติ 4 ม.4/3 รอผล
73 28025   นางสาวพิมพ์ผกา อักษรพิมพ์ 14 ม.4/3 รอผล
74 30616   นางสาวสุพัตตรา ด่านซ้าย 21 ม.4/3 รอผล
75 29054   นางสาวอรษา คำสีแก้ว 26 ม.4/4 รอผล
76 30624   นายจิตรวิชย์ ธรรมวิจิตเดช 7 ม.4/5 รอผล
77 28110   นางสาวธัญญารัตน์ พานิช 18 ม.4/7 รอผล
78 30651   นายศุภชัย สมใจ 5 ม.4/7 รอผล
79 27729   นางสาวสุดารัตน์ เต็มไป 6 ม.4/7
80 30660   เด็กหญิงมุทิตา ศักดิ์คำด้วง 29 ม.4/7 รอผล
81 30650   นายปรเมศร์ สมานพรรค 4 ม.4/7 รอผล
82 30649   นายณัฐวุฒิ สงบเงียบ 3 ม.4/7 รอผล
83 29103   นายอดิศักดิ์ อ้วนศรี 21 ม.5/1 รอผล
84 29107   นางสาวศศิกาญจน์ พันธ์ก่ำ 45 ม.5/1 รอผล
85 28300   นางสาวศศิกานต์ พันธุ์หนองแห้ว 41 ม.5/1 รอผล
86 27117   นางสาวณฐภัทร ทองอนงค์ 39 ม.5/1 รอผล
87 27014   นางสาวจันทร์นภา ลักษณะจันทร์ 33 ม.5/1 รอผล
88 26771   นางสาวรัชนี พลเมืองดี 26 ม.5/1 รอผล
89 26746   นายนราธิป โพธิจักร 4 ม.5/1 รอผล
90 29106   นายปณิธาน คงสงฆ์ 22 ม.5/1 รอผล
91 26760   นางสาวชญาวีร์ นิ่มแสงทอง 23 ม.5/1 รอผล
92 27214   นางสาวอภิศรา พงษ์เซียงซา 30 ม.5/10 รอผล
93 29884   นายอภิวัฒน์ ระลึกชาติ 14 ม.5/2 รอผล
94 26753   นายศุภกิจ หนแสนดี 7 ม.5/3 รอผล
95 26818   นางสาวยุวดี คงเจริญ 21 ม.5/3 รอผล
96 27164   นางสาวกฤติญา ศักดิ์สุรีย์มงคล 37 ม.5/3 รอผล
97 29131   นางสาวอังค์วรา แสงไทย 38 ม.5/4 รอผล
98 29128   นางสาวปรางทิพย์ แก้วจันทร์เพชร 35 ม.5/4 รอผล
99 28308   นางสาวปวีณา สายพิณ 36 ม.5/6
100 29148   นางสาวศศิธร มโนมัย 41 ม.5/6 รอผล
101 30979   นาย สุริยา สมหนองอ้อ 45 ม.5/7
102 28305   นางสาวอรปิญา สุกนอก 34 ม.5/7 รอผล
103 29178   นางสาวอริสา สัมมุตถี 41 ม.5/8 รอผล
104 26808   นางสาวครองขวัญ สุขแจ่ม 12 ม.5/8 รอผล
105 26750   นายพลวัฒน์ ป้องสุพรรณ 2 ม.5/8 รอผล
106 29180   นายณัฐวุฒิ บุญเขื่อง 19 ม.5/9 รอผล
107 27095   นายปฏิภาณ คำชอบ 8 ม.5/9 รอผล
    
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(... ...)