โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
รายงานการลงทะเบียนชุมนุม ของนักเรียน ชั้น  


เลขที่ ชื่อ- นามสกุล ชั้น ม./ห้อง รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ชื่อครู ผลการเรียน
0    รอผล
    
ลงชื่อ......................................ที่ปรึกษา              ลงชื่อ......................................ที่ปรึกษา
( )                                              ( )