หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : แรงและกำรเคลื่อนที่ เล่มที่ 1 เวกเตอร์ของแรง
โดย : admin
เข้าชม : 7823
อังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์  

บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่ เล่มที่ 1 เวกเตอร์ของแรง 
 โดย นางสาวศศิธร  เงินคง ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะครูชำนำญการ