ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร เป็นเจ้าภาพค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์

                            โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เป็นเจ้าภาพค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ มีนักเรียนจาก 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
                           นายณรงศักดิ์ พิเดช
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการโครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.  เพื่อนำกระบวนการพัฒนานักเรียนไทยที่ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมาขยายผลการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์ขยายผลและศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. จำนวน 102 ศูนย์

                           และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 16 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมกาบแก้วบัวบาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจาก 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมเข้าค่ายจำนวน 35 คน จากโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ศึกษาศาสตร์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 

 

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์