ประกาศรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ประกาศรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร ๒  หรือ
ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
www.buapit.ac.th 
ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป

รายการเอกสาร / รายละเอียด ไฟล์ PDF รูปภาพ
01 ปฏิทินรับนักเรียน ปี 60 
02 จำนวนรับนักเรียน ปี 60 
03 ใบแจ้งความจำนงเข้า ม.4 (นักเรียน.เดิม)ปี 2560 1, 2
04 ใบสมัคร ม.1 พิเศษ ปี 2560 1, 2
05 ใบสมัคร ม.4 พิเศษ ปี 2560 1, 2
06 ใบสมัคร ม.1 EIS ปี 2560 1, 2
07 ใบสมัคร ม.4 EIS ปี 2560 1, 2
08 ตารางสอบพิเศษวิทย์-EIS 1
09 ใบสมัคร ม.1- ม.4 ปี 2560  1, 2, 3, 4, 5

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์