โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET)

ปีการศึกษา 2559 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13879756894542

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์