นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ๖ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีที่ ๑/๕๙


 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีที่ ๑/๒๕๕๙

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์