ประกาศรับนักเรียนใหม่ ปี 59

 

รับสมัครนักเรียน 2559

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559   และสอดคล้องกับประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19    โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู  จึงกำหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียด ดังนี้

ใบแจ้งความจำนงเข้า ม.4 (นร.เดิม)ปี 2559
ใบสมัคร ม.1 พิเศษ ปี 2559
ใบสมัคร ม.1- ม.4 ปี 2559
ใบสมัคร ม.4 พิเศษ ปี 2559

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์