กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานวิชาการ “กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”

                     บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ สาระการเรียนรู้ ที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เป็นบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง ประกอบด้วยมาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ กรอบเนื้อหาจัดเรียงตามความยาก ง่าย ของเนื้อหา ผู้จัดทำได้ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดมากำหนด เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 9 เล่ม ดังนี้

อ่านเอกสารเพิ่มเติม 

konkai

 

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์