อบรมเชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและID plan

อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและจัดทำ ID PLAN พร้อมลงนามในพันธสัญญา (MOU)

>>> เอกสารทั้งหมด <<<<

1. กำหนดการ ฝึกอบรมปฏิบัติการ 23-24 ธ.ค.58
2. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพม.เขต 19
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โรงเรียน
4. คุณลักษณะ โรงเรียนมาตรฐานสากล
5. PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1
5. ใบงาน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ตนเอง กลุ่มสาระ ของโรงเรียน…..
6. แบบ บันทึก ข้อตกลง MOU ของโรงเรียน ….24 ธ.ค.58
7. ตัวอย่าง คำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงเรียน……………..ประจำปีการศึกษา 58-59
8. แบบประเมิน สมรรถนะครู ประกอบจัดทำ ID_Plan
8. โปรแกรมประมวลผล ประเมินสมรรถนะครู
9. แบบประเมิน สมรรถนะ รองผู้บริหารสถานศึกษา
9.โปรแกรมประมวลผล ประเมินสมรรถนะ รองผู้บริหารสถานศึกษา
10. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตนเอง
11. แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
12.ร่าง แบบเก็บข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ครู โรงเรียน………………….
13. แบบประเมินอบรมปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบ โรงเรียน………… 25-26 ธันวาคม 2558
14. ตัวอย่าง ปก คำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงเรียน………………….
15. ตัวอย่าง คำพูดทางบวก ที่คุณครูควรใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
15. วินัยเชิงบวก

 

 

 

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์