รับสมัครบุคพนักงานราชการ เอกสังคมฯ

ประกาศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน

…………………………………………………………………….

                      ด้วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท

กลุ่มงานบริหารทั่วไปอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่๑๑กันยายน๒๕๕๒และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการลงวันที่๕กุมพาพันธ์๒๕๔๗หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่นร๑๐๐๘.๓.๓/๑๐๔๕ลงวันที่๒๐กันยายน๒๕๔๘หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุดที่ศธ๐๔๐๐๙/๑๓๒๒๗ลงวันที่๒๙กันยายน๒๕๔๘เรื่องกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่๑๖๒๖/๒๕๕๑ลงวันที่๒๒ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๑เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑๙ที่ศธ๐๔๒๔๙/๕๓๕๘ลงวันที่๑๗ธันวาคม๒๕๕๘เรื่องการสรรหาพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านเอกสารเพิ่มเติม

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์