อบรมปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

ตัวอย่าง ปก คำรับรองการปฏิบัติราชการ12366305_1030609496999079_4781476865803998790_n

กำหนดการ ฝึกอบรมปฏิบัติการ “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ

ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MoU)การปฏิบัติงานและจัดทำ I D Planพร้อมลงนามในพันธสัญญา”

       ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร วันที่ 13-14 ธันวาคม 2558

13ธันวาคม 2558

เวลา กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ
08.30-09.00 น. – มอบนโยบาย โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
09.00-10.10น. – Over view โรงเรียนมาตรฐานสากล

– วิสัยทัศน์ หนองบัวพิทยาคาร : มาตรฐานสากล

– “หนองบัวพิทย์ เป็น ชีวิตและอนาคต ต้องปรากฏ มาตรฐานสากล”

– “ฐานข้อมูล : ศูนย์การเริ่มต้นพัฒนา” (ฝึกปฏิบัติ)

10.20-12.00 น. – “ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์คุณภาพ”

– “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์” PLC : Professional Learning Communities

-แต่ละกลุ่มสาระฯ ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย/กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ฝึกปฏิบัติ)

– “วิสัยทัศน์ส่วนตน: มุ่งผลที่คุณภาพของผู้เรียน”(ฝึกปฏิบัติ)

-การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์

-การใช้คำพูดทางบวกและวินัยเชิงบวก

-การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ

-การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพเพื่อการวางแผนอาชีพสุจริตในอนาคต

-การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ตามระดับช่วงวัย

13.00-14.30 น. – คุณครูทุกท่าน จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน(MoU)และรายละเอียดประกอบ(ฝึกปฏิบัติ)
14.40-16.30 น. – “พัฒนาตนเองจะเป็นผล ต้องเริ่มต้น ที่ผลการประเมิน”

– ประเมิน“ตนเอง ด้วยตนเอง เพื่อตนเอง” : บนฐานสมรรถนะ 270 องศา (ฝึกปฏิบัติ)

– โครงสร้างเอกสารแผนพัฒนาตนเอง I D Plan : Individual Development Plan

14 ธันวาคม  2558

เวลา หัวข้อการประชุมปฏิบัติการ
08.30-09.30น. – ประมวลผลการประเมินตนเอง(ฝึกปฏิบัติ)
09.30-10.40 – จัดลำดับความสำคัญของสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(ฝึกปฏิบัติ)

– จัดทำแผนพัฒนาตนเอง I D Plan : Individual Development Plan(ฝึกปฏิบัติ)

10.40-12.00 น. – กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองที่มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน(ฝึกปฏิบัติ)

– รูปแบบการพัฒนาตนเองที่มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน

13.00-14.30 น. – จัดทำเอกสารแผนพัฒนาตนเอง I D Plan : Individual Development Plan ที่มุ่งยกระดับ

คุณภาพผู้เรียน (ฝึกปฏิบัติ)

14.40-15.30 น. – การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามบันทึกข้อตกลงฯและแผนพัฒนาตนเอง

– การประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบและการจัดทำ I D Plan

– “ผลปฏิบัติงาน เชื่อมผสาน สิ่งจูงใจ”

15.30-16.00 น. – ความสอดคล้อง เชื่อมโยง ระหว่างแผนพัฒนาตนเอง กับ บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานตามหน้าที่

– ความสอดคล้อง เชื่อมโยง ระหว่างผลการพัฒนาตนเองหรือข้อตกลงในการพัฒนางาน

(P A : Performance Agreement)  กับ ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูด้วยการเลื่อนวิทยฐานะ

– ชี้แจง รูปแบบ ขั้นตอน การลงนามในพันธสัญญา(MoU)

– อภิปราย ซักถาม

16.00-16.30 น. – ลงนามในพันธสัญญา(MoU)ตามข้อตกลงการพัฒนางาน

– ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวปิดการอบรมปฏิบัติการ

หมายเหตุ
1. กำหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมผู้เข้าประชุม ต้องใช้ e-mail address เพราะต้องใช้ file เอกสาร ในการฝึกปฏิบัติ ตลอดเวลาอบรมปฏิบัติการทั้ง
2 วันหากมีโน้ตบุ๊ก/พริ๊นท์เตอร์ ขอให้นำมาในวันประชุมขอความร่วมมือผู้เข้าประชุม นำเอกสารข้อ
3.1-3.2 มาในวันประชุมด้วย :-
3.1 แบบ ปพ.5  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือผลทดสอบระดับชาติ(ปีการศึกษา 2555-2556-2557)
3.2 แผนจัดการเรียนรู้(รายวิชาที่ตนเองสอนหรือสอนประจำชั้น) ปีการศึกษาที่ผ่านมา และแบบปพ.4 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร ฟอร์มการทำโครงการ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 13-14 ธค. 58

ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด

ปก คำรับรองการปฏิบัติราชการ
1. กำหนดการ ฝึกอบรมปฏิบัติการ 13-14 ธันวาคม 2558 (1)

2. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
2. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับท่าน ผอ.บรรยาย 13 ธ.ค. 58
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
4. โรงเรียนมาตรฐานสากล 5. PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1 (1)
5. ใบงาน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ตนเอง กลุ่ม
6. แบบ บันทึก ข้อตกลง MOU นภพ. 14 ธ.ค.58
7. ตัวอย่าง คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
8. แบบประเมินสมรรถนะครู 8. โปรแกรมประมวลผล ประเมินสมรรถนะครู (1) 9. ตัวอย่าง ประมวลผลการประเมินสมรรถนะ ผู้บริหาร รร.
9. แบบประเมิน สมรรถนะ รองผู้บริหารสถานศึกษา
9.โปรแกรมประมวลผล ประเมินสมรรถนะ รองผู้บริหารสถานศึกษา
10. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตนเอง
11. ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเอง ของ รอง ผอ.
11. แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
12.ร่าง แบบเก็บข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ครู หนองบัวพิทยาคาร
13. แบบประเมินอบรมปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบ 13-14 ธันวาคม 2558
15. วินัยเชิงบวก
17. ตัวอย่าง คำพูดทางบวก ที่คุณครูต้องใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวอย่าง ปก คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปก คำรับรองการปฏิบัติราชการ

เพลงพระคุณที่สาม

เพลง มาร์ชหนองบัวพิทยาคารร้อง

เพลง มาร์ชหนองบัวพิทยาคารทำนอง

About ไอยรา เตือนสกุลพันธ์