ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

242

334

576

13

ม.2

247

354

601

13

ม.3

259

347

606

13

รวมมัธยมต้น

748

1,035

1,783

39

ม.4

149

313

462

12

ม.5

145

365

510

12

ม.6

161

373

534

12

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

455

1,051

1,506

36

รวมทั้งหมด

1,203

2,086

3,289

75

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

 

About the Author